Pontos Group tähtää hiilineutraaliuteen kiinteistö­portfoliossaan vuoteen 2030 mennessä

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja maapallon kantokyvyn säilyttäminen ovat koko maailman yhteisiä tavoitteita. Globaali kiinteistökanta on maailman suurin omaisuusluokka. Samalla kiinteistöt ja rakentaminen aiheuttavat 40 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Omistajilla on suuri vastuu kiinteistöjen ympäristövaikutuksista.

Pontos-konserni on määritellyt tavoitteen, jonka mukaan kiinteistöportfoliomme on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistöomistukset painottuvat tällä hetkellä pääosin Suomeen ja Viroon. Kiinteistöihimme kuuluu myös kestävä aluekehityshanke Portugalin Algarvessa.

Hiilineutraaliustavoitteena kiinteistöportfolion päästöttömyys

Pontoksen hiilineutraaliustavoitteeseen kuuluvat seuraavat osa-alueet:

 • Kiinteistöjen käytönaikaisten päästöjen (scope 1 ja 2) hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä, ja koko elinkaaren päästöjen (sisältäen myös scope 3:n) hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.
 • Kiinteistöjen käytönaikaisten ja hankkeiden elinkaaren päästöjen minimointi liiketoiminnassa. Toimenpiteet tähtäävät ennen kaikkea päästöjen välttämiseen ja minimointiin, ja vasta viimeisenä niiden kompensointiin.
 • Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen 15 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 2 prosentin vuosittaista vähennystä kiinteistöportfolion energiankulutuksessa vuosien 2021–2030 aikana.

Näiden osa-alueiden myötä sekä kiinteistöalan teknologian hyödyntämisellä tavoite on kiinteistöportfolion hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Pontos on laatinut aktiiviseen omistajuuteen perustuvan toimintamallin. Se määrittää reunaehdot konsernin ympäristöjohtamiselle ja toimenpiteille. Viittaamme tähän kokonaisuuteen termillä hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -toimintaohjelma.

Toimintamalliin kuuluvat Pontoksen kiinteistöportfolion lisäksi myös ne Pontoksen pääomasijoitusyhtiöt, joiden liiketoiminnassa kiinteistöillä ja rakentamisella on merkittävä rooli.

Käsilläsi oleva hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -verkkosivu kuvaa tätä toimintamallia, sen perusteita ja Pontoksen määrittelemiä keskeisiä teemoja. Case-esimerkit konkretisoivat portfolioyhtiöiden tekemisiä aiheen tiimoilta.

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa?

Green Building Council Finlandin (2020) mukaan hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että toiminnan ilmastohaitat ja ilmastohyödyt ovat tasapainossa keskenään eli toiminnalla ei ole haitallista vaikutusta ilmastonmuutokseen. Hiilineutraali kiinteistö on kiinteistö, jonka koko elinkaaren hiilijalanjälki on nolla eli rakennus ei koko elinkaarensa aikana aiheuta ilmastohaittoja. Hiilineutraali kiinteistön käyttö taas merkitsee, että vuotuisen energian käytön hiilijalanjälki on nolla eli rakennuksen käyttö ei aiheuta ilmastohaittoja.

Scope 1, 2 ja 3 -päästöluokitukset

Yksittäisen yhtiön hiilijalanjäljen muodostumista on tapana jaotella kansainvälisen Greenhouse Gas Protocolin eli Kasvihuonekaasuprotokollan mukaan englanninkielisin termein scope 1, scope 2 ja scope 3 -luokkiin. Luokat määrittyvät sen perusteella, miten päästöt yhtiössä muodostuvat. Scope 1 merkitsee yhtiön omassa kontrollissa olevia päästölähteitä, kuten organisaation omaa energiantuotantoa, omia ja hallinnoimia kiinteistöjä sekä ajoneuvoja. Scope 2 viittaa epäsuoriin päästöihin, kuten ostoenergiaan sähkön, lämmön ja jäähdytyksen osalta. Scope 3 sisältää muut epäsuorat, yhtiön arvoketjusta ja muusta toiminnasta syntyvät päästöt.

Tavoitteena elinympäristöjen kestävä kehitys

Toiminnan tähtäimenä elinympäristöjen kestävä kehitys

Kaupunkeihin muuttaa koko ajan enemmän ihmisiä, ja he tarvitsevat monipuolisia tiloja ja palveluita eri elämäntilanteissa. Ihmisten muuttuvat tarpeet haastavat kaupungit vastaamaan näihin tarpeisiin. Samalla ilmastonmuutos muuttaa toimintaympäristöä ja edellyttää maapallon kantokyvyn huomioivia ratkaisuja yhteiskunnassa.

Kiinteistö- ja rakennusala onkin haasteen edessä: miten yhtiöt varmistavat kestävän kehityksen kasvavissa kaupungeissa niin, että ne voivat samalla parantaa palveluitaan ja tehostaa toimintaansa?

Pontos haluaa edistää kiinteistöalan kestävää kehitystä. Uskomme, että elinympäristöjen kestävä kehitys edellyttää teknologian hyödyntämistä kiinteistö- ja rakennusalalla.

Kiinteistö- ja rakennusalan sekä teknologia-alan yhdistäminen edellyttää ymmärrystä siitä, miten aloilla toimivat yritykset voivat hyödyntää teknologiaa kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheissa. Teknologia auttaa pienentämään ympäristövaikutuksia, mutta myös parantaa tuottavuutta sekä käyttö- ja asiakaskokemusta.

Pontoksen hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -toimintaohjelman tarkoitus on ympäristövaikutusten vähentäminen systemaattisella yhteistyöllä portfolioyhtiöiden kanssa. Hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hiiilineutraaliuden saavuttamisessa.

Kohti hiilineutraaliutta - johtaminen siivittää toimenpiteitä

Kohti hiilineutraaliutta – ympäristöjohtaminen siivittää konsernin toimenpiteitä kiinteistöportfoliossa

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. Teknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalla, joka on yksi hitaimmin digitalisoituneista toimialoista.

Pontoksen hiilineutraaliustoimenpiteet perustuvat päästöjen välttämiseen ja minimoimiseen sekä kiinteistöteknologian hyödyntämiseen. Tarpeen mukaan toimintamallia täydentävät myös vihreä ostoenergia ja päästökompensaatio.

Taustatyö pohjana hiilineutraaliustavoitteille

Huolellinen selvitystyö on ollut olennainen osa hiilineutraalius-toimintamallin johdonmukaista laatimista. Vuoden 2021 aikana Pontos toteutti laajan selvitysprojektin portfolionsa ympäristövaikutuksista olemassa olevan kiinteistökannan ja kiinteistökehityskohteiden osalta.

Projektin keskeiset osa-alueet olivat

 • energia- ja päästövaikutusten tunnistaminen
 • energia- ja päästövaikutusten pienentämiseksi laadittujen, käynnissä olevien toimenpiteiden sisällön ja vaikuttavuuden arviointi
 • tulevien keskeisten lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden tunnistaminen
 • toimenpiteiden toteuttamisesta sopiminen
 • energiaseurantajärjestelmän tietojen ja ominaisuuksien arviointi
 • energiajohtamisen mallien käytäntöjen kartoitus.

Selvityksen perusteella laatimamme toimintaohjelma tähtää tiivistetysti siihen, että elinkaarensa aikana Pontoksen kiinteistöt eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Ne käyttävät energiaa tehokkaasti, hyödyntävät digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia aktiivisesti, tuottavat mahdollisimman paljon energiaa itse sekä nojaavat päästöttömään vihreään energiaan.

Toimintamallin tienviittana toimii hillinnän hierarkia

Pontos käyttää toimintamallinsa jäsentämisessä niin sanotun päästöjen hillinnän hierarkian mallia. Malli erittelee konkreettisesti, mitkä asiat ovat painoarvoltaan merkittävimpiä hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Toimintamalli perustuu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Päästöjen välttäminen – kiinteistö välttää päästöjä kuluttamalla mahdollisimman vähän energiaa.

Pontos pyrkii edistämään kestävää aluekehitystä ja hyödyntämään teknologiaa. Tavoite on kehittää kiinteistöjen toimintaa niin, että energiaa kuluu mahdollisimman vähän.

2. Päästöjen minimointi – kiinteistö tehostaa energiankäyttöä ja investoi energiatehokkuuteen ja paikalliseen, omaan energiantuotantoon.

Pontos modernisoi olemassa olevaa kiinteistökantaansa, tunnistaa päästövähennyskohteet, tekee energiakatselmuksia ja lisää kiinteistöteknologian käyttöä.

Kiinteistössä itse tuotettu energia vaikuttaa erityisesti scope 1:n päästöihin.

3. Täydentävät toimenpiteet – vihreä ostoenergia ja päästökompensaatio: Kiinteistö hankkii lopun tarvittavan energian niin, että se ostaa vihreää energiaa ja käyttää vihreää kaukolämpöä. Se kompensoi jäljelle jäävät päästöt.

Pontos ostaa kiinteistöihinsä ensisijaisesti uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua vihreää sähköä ja kaukolämpöä. Ostoenergia vaikuttaa erityisesti scope 2:n päästöihin.

Hillinnän hierarkia - päästöjen välttäminen keskeisintä hiilineutraaliuden saavuttamisessa

Hillinnän hierarkia -infograafi

Aktiivinen omistajuus ja ympäristöjohtaminen kehystävät portfolioyhteistyötä

Pontoksen tavoite on kiinteistöportfolion scope 1 ja 2:n päästöjen hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Näihin päästöihin liittyvät kaikki edellä mainitut toimenpiteet. Lisäksi Pontos tavoittelee koko elinkaaren päästöjen (myös scope 3:n) hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Jotta Pontos voi ylläpitää ympäristöarvoja verkostoissaan, toimintamallin ytimessä on aktiiviseen omistajuuteen perustuva johtaminen ja yhteistyö portfolioyhtiöiden kanssa.

Päästöjen välttäminen

Päästöjen välttäminen prioriteettina kiinteistöjen toiminnassa

Ensisijainen keino hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on päästöjen välttäminen kokonaan kiinteistön toiminnassa. Merkitys hiilineutraaliuden saavuttamiseen on suuri. Pontoksen hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -toimintamallin päästöjen välttämiseen liittyvät periaatteet:

Päästölaskenta

 • Seuraamme kiinteistöjämme energiaseurantajärjestelmän avulla. Seuraamme selkeästi tunnistettuja tunnuslukuja ja yhtiökohtaisia, yksilöllisiä seurantaindikaattoreita sekä toteutamme kehityshankkeiden päästölaskentaa.
 • Asetamme tunnuslukuja ja tavoitteita päästövähennyksistä.
 • Kehitämme päästö- ja energianseurannan johtamismalleja, jotka tähtäävät energiatehokkuuden varmentamiseen. Hyödynnämme konsernissa sekä yhtiöissämme henkilökohtaisia palkitsemisjärjestelmiä kannusteina vähähiilisten toimintatapojen kehittämiseen.

Sitoumukset, sertifioinnit ja sopimukset

 • Käytämme soveltuvia sitoumuksia ja sopimuksia energiajohtamisen viitekehyksinä.
 • Suosimme sijoituksissamme ympäristösertifioituja kohteita.

Digitaalisuuden hyödyntäminen

 • Sijoitamme yrityksiin, jotka edistävät kestävää kehitystä tuottamalla uusia tapoja hyödyntää teknologiaa kiinteistö- ja rakennusalalla.
 • Tunnistamme ja toteutamme käyttöteknisiä toimenpiteitä. Toteutamme digitalisuuteen ja tekoälyyn pohjautuvaa energiaohjaamista.
 • Edistämme vuoropuhelua kiinteistö- ja rakennusalan sekä teknologia-alan toimijoiden kanssa.
 • Hyödynnämme energiankulutusta optimoivaa tekoälyä kiinteistöjemme hallinnassa.
 • Toteutamme kestävän kehityksen sekä kiinteistö- ja rakennusalaa digitalisoivia pilottihankkeita kohteissamme. Jaamme hankkeista saadut ja opitut tulokset avoimesti. Levitämme parhaaksi todettuja käytäntöjä eteenpäin.

Kiertotalous

 • Selvitämme kiertotaloustoimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia.
 • Teemme kiertotalousaloitteita kiinteistöjen elinkaarella.

CASE: Valmet Automotive

Valmet Automotiven toiminta hiilineutraalia vuoden 2022 alusta

Autoteollisuuden johtavan palveluntarjoajan Valmet Automotiven toiminta on vuoden 2022 alusta saakka ollut hiilineutraalia. Yhtiö on ilmastotyössä yksi autoteollisuuden johtavista toimijoista. Se on saanut luokituslaitos DNV:n vahvistuksen toimintansa hiilineutraaliudelle ja yhtiön CO₂-päästöt vähenivät vuosien 2019–2021 aikana noin 80 prosenttia. Yhtiö on myös tehnyt hienoa työtä vastuullisuusraportointinsa osalta.

VALMET AUTOMOTIVEN VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021 (PDF)


Päästölaskenta mahdollistaa kiinteistön koko elinkaaren ympäristövaikutusten tarkastelun  

Päästölaskenta tähtää scope 1-, 2- ja 3-vaiheessa syntyvien päästöjen tarkasteluun niihin puuttumiseksi. Kiinteistöjen elinkaarilaskenta huomioi rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannukset.

Kiinteistön elinkaaren vaiheet (Granlund)

Tuotevaihe: raaka-aineen hankinta, kuljetus valmistukseen, tuotteen valmistus

Rakentaminen: kuljetus työmaalle, työmaatoiminnot

Käyttövaihe: tuotteen käyttö rakennuksessa, kunnossapito, korjaus, osien vaihto, laajat korjaukset

Purkuvaihe: purkaminen, kuljetukset, purkujätteen käsittely, purkujätteen loppusijoitus

Elinkaaren jälkeiset hyödyt ja kuormat: kierrätys, energian myynti

Keinoja vähäpäästöisyyden lisäämiseksi rakennuksen elinkaarella ovat muun muassa seuraavat:

 • rakenteen tai materiaalin korvaaminen vähähiilisemmällä vaihtoehdolla
 • energiatehokkuuden parantaminen
 • energiamuotojen vaihtoehdot
 • materiaalien kulutuksen optimointi ja vähentäminen
 • runkoratkaisun optimointi
 • rakennusten pidempi käyttöikä
 • päästötön työmaa.

Pontoksen portfolioyhtiöissä päästölaskennan rajaukset ja toteutus vaihtelevat yhtiöittäin. Kattavan päästölaskennan ovat tehneet toistaiseksi kaksi yhtiötä. Osana hiilineutraaliustavoitettamme olemme yhtiöidemme kanssa sitoutuneet sekä edistämään aktiivisia päästövähennystoimia, kuten energiatehokkuutta, mutta myös käyttämään päästölaskentaa.

Case: SRV

SRV:n elinkaariviisausperiaate tähtää tasapainoiseen rakennettuun ympäristöön ja luonnon kunnioittamiseen

Rakentamisessa käytetään teollisuuden aloista eniten energiaa ja materiaaleja, mikä aiheuttaa päästöjä. Rakennusjärjestelmä voi kuitenkin olla myös aktiivinen osa energiajärjestelmää.

Suomen suurimpiin kuuluvan rakennusliike SRV:n elinkaariviisaat rakennukset suunnitellaan niin, että ne eivät hukkaa energiaa ja energia tuotetaan puhtaalla, uusiutuvalla energialla tai päästöttömästi. Käytönaikainen energiaoptimointi auttaa ylläpitämään rakennusten käyttäjille miellyttäviä olosuhteita, mutta minimoi myös energiankulutuksen ympäristövaikutuksia.

Elinkaariviisaus tarkoittaa muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • Suuressa osassa rakennuksia on hiilineutraali energiajärjestelmä. Rakennukset siis käyttävät aurinkosähköä, päästötöntä sähköä, maalämpöä tai hiilineutraalia kaukolämpöä.
 • Energiatehokkuuden rooli on tärkeä, ja talotekniikan avulla energiakuormia voidaan ohjata joustavasti.
 • Yhtiö käyttää rakennuksien materiaaleissa vähähiilisempiä vaihtoehtoja, kuten hiilineutraalia puuta. Vaativimpiin kohteisiin tarvittavaa betonia ei ole tällä hetkellä tarjolla vähähiilisenä vaihtoehtona.
 • Yhtiö on mukana osassa kohteista koko elinkaaren – esimerkiksi 20 vuoden – ajan, jolloin se vastaa siitä, että rakennus käyttää energiaa sovitusti ja että materiaalit ovat pitkäaikaiskestäviä.
 • Yhtiön työmaat ovat päästöttömiä.

Kiinteistöjen ympäristösertifioinnit antavat suuntaviivoja ympäristövastuulle

Olennainen osa kestävän aluekehityksen edistämistä Pontoksen näkökulmasta on ympäristösertifioitujen kohteiden ja hankkeiden suosiminen. Ympäristösertfioitujen kohteiden suosiminen on hyvä tapa varmistaa, että kiinteistö käyttää energiaa mahdollisimman vähän ja välttää siten päästöjä.

Luokituksessa erotetaan hankkeet ja kiinteistöjen käytönaikaiset ympäristövaikutukset. Pontoksen näkökulmasta kiinteistöjen ympäristösertifiointi on tärkeää, sillä se

 • on olennainen osa ympäristövastuullista toimintaa ja maapallon kantokyvyn säilyttämistä
 • mahdollistaa kiinteistöjen suuremman käyttöasteen
 • hidastaa kiinteistöjen arvonlaskua
 • edesauttaa kohteiden rahoitusta
 • alentaa ylläpitokustannuksia
 • edesauttaa paremman myyntihinnan saamista.

Green Building Councilin mukaan ympäristösertifiointi mahdollistaa ympäristötehokkuuden mittaamista, todentamista ja vertailtavuutta kiinteistöjen välillä läpi erilaisten hankkeiden ja projektien. Sertifiointi perustuu aina ulkopuoliseen arviointiin rakennuksen suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta.

Pyrimme sertifioimaan kaikki kiinteistöportfolion uudis- ja peruskorjauskohteet. Tavoitteita ympäristösertifioinneissa ovat vähintään LEED® Gold tai BREEAM® Very Good -tasot.

LEED ja BREEAM -ympäristöluokitukset

Suomessa on yleisesti käytössä kaksi kansainvälistä luokitusjärjestelmää, LEED ja BREEAM.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka vahvuutena on yhtenäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko maailmassa. Luokitusjärjestelmää käytetään yli 130 maassa.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -luokitus pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon ja on siksi Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä.

CASE: Valmet Automotive

Valmet Automotive sitoutunut PAS 2060 –standardiin

Johtava autoteollisuuden suunnittelu- ja valmistuspalvelujen tarjoaja Valmet Automotive on julkistanut PAS 2060-standardin mukaisen sitoutumisensa hiilineutraaliuteen 1.1.2022 alkaen omissa toiminnoissaan. Luokituslaitos DNV on varmentanut sekä Valmet Automotiven tavoitteen että sen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Valmet Automotiven antama sitoumus on osa sertifiointiprosessia, jossa sen toimintojen CO₂-päästöt tarkistetaan vuosittain kolmannen osapuolen toimesta ja kompensoidaan täysimääräisesti.

CASE: Ficolo (exit: 7/2022)

Ficolon PAS 2060 -hiilineutraaliussitoumus ja Ciceron Dark Green -luokitus

Pilvipalvelu- ja konesaliyritys Ficolo on vuonna 2021 sitoutunut PAS 2060 -standardiin, ja yhtiön koko toiminta on sveitsiläisen South Polen myöntämän Climate Neutral -sertifioinnin mukaan ilmastoneutraalia. Sertifiointi huomioi niin suorat kuin epäsuorat kasvihuonepäästöt sekä myös rakentamisen ympäristövaikutukset.

Aiemmin myös ympäristötutkimusinstituutti Cicero on arvioinut Ficolon The Air -pilvipalvelukeskuksen ja myöntänyt sille ensimmäisenä datakeskuksena maailmassa korkeimman mahdollisen Dark Green -luokituksen. Kyseinen luokitus annetaan hankkeille, jotka auttavat ehkäisemään ilmastonmuutosta. The Air -pilvipalvelukeskus on edelläkävijä energiatehokkuudessa, lämmön talteenotossa ja kierrätyksessä sekä sataprosenttisessa uusiutuvan energian, käytännössä tuulivoiman, hyödyntämisessä.

Vuonna 2019 Ficolo keräsi 20 miljoonan euron rahoituksen Suomen ensimmäisellä yksityisesti omistetun yhtiön vihreällä joukkolainalla. Vihreä joukkolaina tarkoittaa, että yritys sitoutuu käyttämään lainarahoitusta ympäristöä hyödyntävällä tavalla. Joukkolaina on Ciceron sertifioima.

CASE: PONTOKSEN PORTFOLIO

Pontoksen koko portfolion sitoumuksia ympäristövastuuseen:

Pontoksen kiinteistöportfoliossa sekä muissa portfolioyhtiöissä on voimassa erilaisia vastuullisuus-, energiatehokkuus- ja hiilineutraaliussitoumuksia:

 • Pontos Group: Green Building Council Finland:n jäsen
 • Pääosa Pontoksen Suomessa toimivista kiinteistöportfolion kohteista on sitoutunut toimialan kansalliseen energiatehokkuussopimukseen
 • Renor: Global Real Estate Sustainability Benchmark eli GRESB-arviointi, Porin Puuvilla kauppakeskuksella LEED Platinum -ympäristösertifikaatti, Askonalueella Lahdessa Askotaloilla BREEAM In-Use –sertifikaatti Good-tasolla sekä rakennuksen että teknisen ylläpidon osalta. Askotalolla rakennusmateriaalien päästöluokitus M1.
 • Viru Hotelli Tallinnassa: ensimmäinen Green Key -hotelli Virossa
 • Viru Keskus –kauppakeskus Tallinnassa: LEED O&M (operations and maintenance) Platinum
 • Ombria Resort: European Property Awards – Paras kestävä asuntokehitys ”Viceroy Residences at Ombria Resort” -hankkeella vuonna 2019-2020, golfkentällä GEO Foundation -sertifikaatti
 • Ficolo (exit: 7/2022): PAS 2060 -standardi – South Pole Climate Neutral Company, Cicero Dark Green
 • Valmet Automotive: ISO Energia- ja ympäristöjohtamisen järjestelmät ISO 9001 ja 14001, PAS 2060-standardi

Energiatehokkuussopimukset yhdistävät kansalliset ja toimialakohtaiset energiatehokkuustavoitteet 

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Ne ovat merkittävin yksittäinen keino, jolla Suomi täyttää EU:n energiatehokkuusdirektiivin energiatehokkuusvaatimukset. Elinkeinoelämän eri toimialat Suomessa valitsivat energiatehokkuussopimukset tavaksi täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet.

Lisäksi yritykset pääsevät energiatehokkuussopimusten kautta hyödyntämään investoinneissaan energiatukia, joilla valtio tukee uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa.

Suurin osa Pontoksen Suomessa toimivista portfolioyrityksistä on sitoutunut oman toimialansa kansalliseen energiatehokkuussopimukseen.

Euroopan unionin energiatehokkuusdirektiivi (EED)

Vuonna 2012 voimaan tullut energiatehokkuusdirektiivi säätää EU- ja kansallisen tason energiatehokkuustavoitteista sekä kansallisista toimenpiteistä koskien energiansäästövelvoitetta ja energiatehokkuuden edistämistä. Koska direktiivit eivät ole suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, Suomessa direktiiviä toimeenpanee vuonna 2015 voimaan tullut energiatehokkuuslaki. Lakia toimeenpanevat ensimerkiksi energiatehokkuussopimukset.

Kiinteistöalan digitalisaatio auttaa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa kiinteistöjen koko elinkaarella

Teknologian hyödyntäminen on tehokas keino välttää päästöjä kokonaan ja auttaa hiilineutraaliuden saavuttamisessa kiinteistöjen koko elinkaarella. Se on tärkeä osa Pontoksen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Teknologia tarjoaa paljon mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalla, joka on yksi hitaimmin digitalisoituneista toimialoista.

Teknologia mahdollistaa kiinteistöalalla

 • kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuuden nostamisen
 • ympäristövaikutuksien pienentämisen
 • kiinteistöjen käyttö- ja asiakaskokemuksen parantamisen.

Teknologia auttaa kiinteistöjen ympäristövaikutuksien vähentämisessä kokonaisvaltaisesti rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa muun muassa seuraavasti:

 • suunnitteluvaihe, rakentaminen ja kehitys: tekoäly suunnittelussa, hiilineutraalit ja kestävän kehityksen rakennusmateriaalit, työmaarobotiikka, tiedolla johtaminen työmaalla
 • rakennusten operointi ja johtaminen: kiinteistöjen tiedolla johtamisen ratkaisut, tekoäly talotekniikassa, digitaaliset vuokralaiskokemusta reaaliajassa seuraavat palvelut
 • kiinteistötransaktiot: väliaikaisten tilojen välitysalustat, (varastot ja pop-up-liikkeet), kiinteistöjen ja asuntojen myyntiprosessin tehostaminen – esimerkiksi mahdollisuus vierailla myyntikohteissa etäyhteyksillä.

CASE: R8

Pontoksen portfolioyhtiö R8 Technologies toimii kiinteistöteknologian aallonharjalla

Pontoksen portfolioyhtiö R8tech on erinomainen merkki yhtiöstä, jonka avulla kiinteistö voi huomattavasti vähentää energiankulutustaan tekoälyä hyödyntämällä. Kiinteistöalan muutoksen vauhdittajana toimiva teknologiayhtiö tarjoaa kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmään verkkopohjaisen lisäosan, joka optimoi lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien hallintaa kaupallisissa kiinteistöissä. Teknologian käyttö säästää jopa 30 prosenttia energiaa sisäilman laatua heikentämättä ja vähentää näin merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

Teknologia valvoo ja optimoi jatkuvasti sisäilmaa, havaitsee järjestelmävikoja ja hallinnoi kiinteistönhoitoyhtiön tehtäviä.
Yhtiön teknologia on Euroopassa käytössä jo yli miljoonan neliömetrin alueella.

Rakentamisen ja kiinteistöalan innovaatiot parantavat yhtiöiden suorituskykyä sekä auttavat niitä minimoimaan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näin ollen sillä vastataan hyvin sekä välttämättömyyteen huomioida maapallon kantokyky että ihmisten kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin kaupungeissa.

CASE: R8 Technologies & Viru keskus

Photo by: Olev Mihkelmaa
Photo by: Olev Mihkelmaa

R8:n kehittämä teknologia vähensi 15 prosenttia Viru Keskuksen kokonaisenergiankäyttöä

Tallinnassa sijaitseva ostoskeskus Viru Keskus ja kiinteistöteknologiayhtiö R8 Technologies ovat saavuttaneet erinomaisia energiatehokkuus- ja sisäilmanlaatutuloksia, kun ostoskeskus otti käyttöön yhtiön älykkään kiinteistöteknisten laitteiden ohjauksen ohjelman. Yhteistyö on johtanut noin 15 prosentin kokonaisenergiansäästöön. Samalla se on pienentänyt Viru Keskuksen suhteellisen isoa osuutta Pontoksen hiilijalanjäljessä. Osana hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -toimintaohjelmaa Pontos selvittää R8 Technologies -yhtiön tekoälyn käyttömahdollisuuksia myös muissa kiinteistöissään.

CASE: Ombria Resort

Ombria

Ombria Resort ja virtuaaliset myynnit

Ombria Resort on koronapandemian matkustusrajoitusten aikana kehittänyt ainutlaatuisen Ombria Sales App -sovelluksen, jolla myyntitiimi esittelee potentiaalisille yksityissijoittajille asunnon sijainnin. Sovelluksen avulla huoneistossa voi tehdä virtuaalisia vierailuja ja kurkistaa huoneistoista avautuviin näköaloihin.

Vaikka vierailut itse alueella ovat lisääntyneet matkustusrajoitusten poistumisen myötä, virtuaaliset vierailut ovat edelleen ostajien kesken erittäin suosittuja. He pääsevät siten tutustumaan huoneistoihin, Ombrian tunnelmaan ja sen tarjoamiin lukuisiin kestävän matkailun vaihtoehtoihin.

Pontos yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan sekä teknologia-alan toimijoita keskenään

Kiinteistö- ja rakennusalan sekä teknologia-alan yhdistäminen edellyttää ymmärrystä siitä, miten aloilla toimivat yritykset voivat hyödyntää teknologiaa kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheissa – ja rohkeutta kokeilla uusia ratkaisuja käytännössä.  Pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana Pontoksella on erinomainen näkymä alalle – sekä kattavat verkostot kiinteistö- ja rakennusalan sekä teknologia-alan toimijoihin.

Yhdistämme kiinteistö- ja rakennusalan sekä teknologia-alan toimijoita keskenään. Kiinteistöportfoliomme lisäksi olemme omistajina Suomen suurimpiin kuuluvassa rakennusliikkeessä SRV:ssä. Panostamme strategisesti kiinteistöalan digitalisaatioon ja portfolioomme kuuluu esimerkiksi kiinteistöteknologiayhtiö R8 Technologies.

Konserni kuuluu lisäksi maailmanlaajuisesti aktiivisimman kiinteistöalan teknologiaan keskittyvän sijoitusyhtiön Fifth Wallin yhteistyöverkostoon. Verkosto auttaa meitä rakentamaan yhteistyötä teknologiayritysten ja kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden välillä.

Tuemme portfolioyhtiöitämme uusien teknologioiden ja digitaalisten työkalujen tutkimisessa ja kokeilussa.

Tavoitteenamme on saada kaikissa sopivissa portfolioyhtiöissämme käyntiin pilottihanke yhtiölle sopivan teknologian testaamiseksi. Seuraavat askelmerkit viitoittavat työtämme:

 • Osana aktiiviseen omistajuuteen kuuluvaa strategista neuvonantoa käymme aktiivista vuoropuhelua kaikkien kiinteistö- ja rakennusalan teknologiasta hyötyvien portfolioyhtiöidemme kanssa.
 • Selvitämme kiinteistö- ja rakennusalan teknologian innovaatioita kehittävien yhtiöiden teknologioiden hyödyntämistä portfolioyhtiöidemme toiminnassa
 • Autamme kiinteistö- ja rakennusalan yhtiöitä luomaan yhteyksiä teknologiayhtiöiden kanssa.

Jätteen minimoinnilla kohti täydellistä uusiokäyttöä

Rakennukset ja rakentaminen käyttävät maapallon luonnonvaroista noin 50 prosenttia ja jalostamattomasta energiasta noin 40 prosenttia. Rakennusala tuottaa maailmanlaajuisesti noin 35 prosenttia kasvihuonepäästöistä ja 30 prosenttia jätteestä. Maankäyttö ja raaka-aineiden kulutus rakentamisessa ovat siis merkittäviä asioita sekä luonnon että ilmaston osalta.

Kiertotalouden edistäminen vaikuttaa suuresti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisemiseen.

Pontoksen portfolioyhtiöiden hankkeissa on käytössä erilaisia kiertotaloustoimenpiteitä sekä tavoitetasoja. Toimintamalli kehittyy jatkuvassa vuoropuhelussa yhtiöiden kanssa. Tavoitteenamme on ottaa käyttöön ympäristöministeriön mallin mukaiset purkukartoitukset tai vastaavat sekä noudattaa alkuvaiheessa vähintään 70 prosentin kierrätysastetta purku- ja työmaajätteen osalta ja nostaa tavoitetasoa 90 prosenttiin.

Mitä on kiertotalous?

Kiertotaloudella tarkoitetaan Euroopan parlamentin mukaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. Näin tuotteiden elinkaari pitenee.

Käytännössä tämä merkitsee jätteen määrän vähentämistä minimiin. Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, sen materiaalit pyritään aina kun mahdollista yhä hyödyntämään, jolloin ne luovat lisäarvoa uudelleen.

Kiertotaloutta voi edistää rakennuksen koko elinkaaren aikana. Kiertotalouden osa-alueita materiaalien uusiokäytön lisäksi ovat esimerkiksi palvelullistaminen ja digitalisaatio.

Rakennuksen elinkaarella kiertotalous auttaa esimerkiksi

 • ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
 • rakentamisen ja ylläpidon materiaalien uudelleenhyödyntämisessä
 • neitseellisten luonnonvarojen käyttämisen vähentämisessä
 • biodiversiteetin säilyttämisessä.

CASE: Ombria

Ombria: Kiertotalouden edelläkävijä

Ombria Resort on kiertotalouden ja biodiversiteetin suojelemisen todellinen edelläkävijä. Yhtiö on kierrättänyt kaiken maa- ja kiviaineksen hankkeen sisällä eikä kaatopaikalle ajettuja maamassoja ole käytännössä lainkaan. Ombria käyttää hankkeen maisemoinnissa paikallisia kasvi- ja puulajeja. Näistä osan yhtiö kasvattaa siemenistä omalla taimitarhallaan.

Ombrian hanketta seurataan hankkeelle laaditun erittäin kattavan ympäristönsuojeluohjelman mukaisesti. Ympäristönsuojeluohjelma jakaantuu rakentamisen aikaisiin ja käytönaikaisiin osioihin. Ohjelman puitteissa toimenpiteistä raportoidaan kolmen kuukauden väliajoin muun muassa paikallisen lääninhallituksen ympäristöosaston kanssa täydentämään heidän ympäristöasioiden seurantaansa alueella.

CASE: Renor ja Askonalue

Renor ja Askonalue Lahdessa – kiertotaloutta isossa mittakaavassa

Lahdessa sijaitseva Askonalue on Renorin käyttöönottama ja vihreäksi kaupunkikortteliksi kehittämä entisten kodinkone- ja huonekalutehtaiden alueelle syntynyt uudenlainen alue. Yhtiö rakensi vanhaan, yli 30 hehtaarin tehdasmiljööseen vireän ja monipuolisen asumisen, tapahtumien, työn ja toiminnan keskuksen. Toimisto-, ravintola- ja aulatilojen jäähdyttämiseen käytetään pohjavettä. Askonalueella hyödynnetään myös maalämpöä. 

Askotalon toimitiloissa käytetään valoa ja vettä säästäviä ratkaisuja, ja rakentamisessa on vähäpäästöisyydestä kertova rakennusmateriaalien päästöluokitus M1. Sähköautojen latauspaikkoja on useita, ja alueelle on myös hyvät joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilymahdollisuudet – aina työmatkapyöräilijöille varattuja suihkutiloja myöden. Toimitilojen sisäilmaluokitus on S1. Tilojen ravintolat hyödyntävät lähiruokaa, myyvät ylijäämäruokaa työntekijöille ja välttävät hävikkiruuaan syntymistä.

Alue on tyypillinen esimerkki Renorin toiminnasta historiallisten kiinteistöjen uudesta käyttöönotosta ja kehittämisestä, jossa yhtiö noudattaa vastuullisia ja aikaa kestäviä periaatteita.

Päästöjen minimointi

Päästöjen minimointi tehostaa energian käyttöä kiinteistön sisällä

Tärkeä osa-alue hiilineutraaliuden saavuttamisessa on päästöjen minimointi, joka tarkoittaa kiinteistön mahdollisimman tehokasta energiankäyttöä. Pontoksen hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -toimintamallin päästöjen minimointiin liittyvät periaatteet:

Päästövähennyskohteiden tunnistaminen ja energiaremontit

 • Tunnistamme tehokkaimmat päästövähennyskohteet. Arvioimme kiinteistöjemme energiatehokkuutta säännöllisesti energiakatselmusten avulla.
 • Panostamme rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja toteutamme energiatehokkuushankkeita vuosittain.

Oma uusiutuvan energian tuotanto

 • Hyödynnämme hukkalämpöä ja kaksisuuntaista kaukolämpöä.
 • Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tuottamaan yhtiöissämme paikallista, uusiutuvaa energiaa – aurinkoenergiaa, lämpöpumppuja, maansisäistä energiaa.
 • Perustamme rakennushankkeiden energiaratkaisut uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen.

Avoin vuoropuhelu yhtiöiden kanssa päästövähennysten keskiössä

Käymme yhtiöiden kanssa avointa vuoropuhelua siitä, kuinka paljon ja miten energiaa on kiinteistöissä tuotettu. Laadimme yhteistyössä suunnitelman, jolla oman energiantuotannon mahdollisuuksia kartoitetaan ja määritetään askelmerkit käytännön toimenpiteille.

CASE: AVIA Real Estate

AVIA Real Estaten energiaremontit

Kiinteistösijoitus ja -kehitysyhtiö AVIA Real Estate on tehnyt energiaremontit, jotka vähensivät kahden yhtiön kiinteistön energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjen määrää.

Ensimmäinen energiaremontoitu kohde on Helsinki-Vantaan lentokenttäympäristössä sijaitseva 7-kerroksinen toimistorakennus Avia Fleet, jonka ilmanvaihto modernisoitiin. Avia Fleetiin rakennettiin lisäksi uusi lämmöntalteenottojärjestelmä poistoilman ja jäähdytyksen hukkalämmön keräämiseksi. Toimenpiteillä saavutettiin 13 prosentin energiansäästö sekä 219 tonnin vuosimääräinen CO₂-päästöjen vähennys.

Toinen kohde on moderni ja valoisa toimistotorni Avia Wing, jonka ilmanvaihto modernisoitiin energiatehokkaammaksi helposti säädettävillä puhaltimilla. Ilmanvaihdon ohjausta muutettiin lisäksi paremmin tarpeet huomioivaksi ja samalla uusittiin vanhat huippuimurit ja toimilaitteet. Energiansäästötavoite Avia Wingissä on 15 prosenttia. Lisäksi saavutetaan 48 tonnin vuosimääräinen CO₂-päästöjen vähennys.

Oma energiantuotanto vähentää ostoenergian tarvetta

Paikallinen energiantuotanto tarkoittaa, että kiinteistö voi itse tuottaa energiaa. Itse tuotettu energia vaikuttaa scope 1:n kiinteistössä energiantuotantoon käytettyjen polttoaineiden suoriin päästöihin. Oma energiantuotanto vähentää ostoenergian tarvetta.

Kun tuotanto tapahtuu uusiutuvia energianlähteitä käyttäen, energia on päästötöntä. Oma energiantuotanto viittaa esimerkiksi luonnon tarjoamiin energialähteisiin.

Päästöjen vähentäminen itse tuotetulla energialla on osa hiilineutraaliustavoitteitamme. Lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoa sähkön ja lämmön osalta kiinteistöissämme ja kehityshankkeissamme. Laajemmissa aluekehitysprojekteissamme pyrimme siihen, että energiaratkaisuja voisi käyttää yksittäistä kiinteistöä laajemmallakin alueella.

Mitä tarkoittaa uusiutuva energia?

Uusiutuva energia tarkoittaa uusiutuvista, ei fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa. Näitä ovat tuuli- ja aurinkoenergia (aurinkolämpö ja aurinkosähkö) sekä geoterminen maansisäinen energia, ympäristön energia, vuorovesi- ja aaltoenergia ja muu valtamerienergia, vesivoima sekä biomassa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasu. (Lähde Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/2001, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankäytön edistämisestä)

Kiinteistö voi olla energiantuotannossa omavarainen hyödyntämällä monipuolisesti uusiutuvan energian mahdollisuuksia, kuten aurinkosähköä- ja lämpöä, maalämpöä ja energiankierrätystä.

CASE: Ficolo (exit: 7/2022)

Ficolon datakeskukset hiilineutraaleja, tavoitteena hiilinegatiivisuus

Pilvipalvelu- ja konesaliyritys Ficolo on erinomainen esimerkki kokonaisvaltaisesta sitoutumisesta ympäristöystävällisyyteen. Yhtiön toiminta on kokonaisuudessaan hiilineutraalia.

Pilvipalveluiden ja konesaleilla on merkittävät ilmastovaikutukset muun muassa sähkönkäytön vuoksi. Ficolo käyttääkin uusiutuvaa energiaa, tuottaa itse aurinkovoimaa The Rock -datakeskuksensa aurinkovoimalaitoksessa sekä ottaa talteen hukkalämpöä sekä jakaa ylijäämälämmön kaukolämpöjärjestelmään. Näin kierrätettyä lämpöä voidaan käyttää esimerkiksi The Air -datakeskusta lähellä olevien asuntojen lämmitykseen.

Lisätietoja Ficolon ympäristötoiminnasta löydät yhtiön verkkosivuilta.

CASE: Ombria

Ombria – maalämmön käyttäminen ja uusiutuva energiantuotanto

Ombria Resort on pilotoinut maalämmön käyttämistä yhtenä ensimmäisistä toimijoista Iberian niemimaalla. Ombria Resort tuottaa maalämpöä alueen hotellin ja muiden rakennuksien jäähdytykseen ja lämmitykseen sekä lämpimän käyttöveden tuottoon. Lisäksi yhtiö asentaa autopaikoituksen katoksiin aurinkokeräimet, joiden tuottamaa energiaa hyödynnetään uima-altaiden lämmitykseen.

Ombria on saanut merkittävän European Property Awardsin tunnustuksen Paras kestävä asuntokehitys ”Viceroy Residences at Ombria Resort” -hankkeella vuosina 2019-2020.

Ombria on sitoutunut Euroopan komission Nearly Zero Energy Buildings – eli nollaenergiarakennukset –ohjelmaan. Kaikki hankkeen rakennukset ovat energialuokkaa A.

CASE: Renor

Renor – edelläkävijä oman energian tuotannossa

Kiinteistösijoitus ja -kehitysyhtiö Renorissa on Suomen ensimmäisenä toteutettu merkittävä pohjavettä hyödyntävä maalämpöhanke. Yhtiö tuottaa pohjavesijärjestelmän avulla energiaa, joka hoitaa yhtiön Lahdessa Askonaluella sijaitsevien kiinteistöjen jäähdytystä ja lämmitystä.

Porissa yhtiön Puuvilla-kauppakeskus käyttää uusiutuvaa energiaa. Kauppakeskuksessa on käytössä yksi Suomen suurimmista kiinteistökohtaisista aurinkovoimalaitoksista.

Vantaalla yhtiön kehittämällä Silkkitehtaalla maalämpö kattaa koko korttelin jäähdytys- ja lämmitysenergiantarpeen.

Täydentävät toimenpiteet: ostoenergia ja kompensointi

Täydentävillä toimenpiteillä kohti kiinteistöjen koko elinkaaren hiilineutraaliutta

Vihreän sähkön ostaminen ja päästökompensaatiot ovat täydentäviä hiilineutraaliustoimenpiteitä Pontoksen toimintamallissa. Ostoenergia vaikuttaa scope 2:n päästöihin.

Pontoksen hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -toimintamallin täydentäviin toimenpiteisiin liittyvät periaatteet:

Uusiutuvan energian ostaminen

 • Ostamme kiinteistöihimme ensisijaisesti uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua vihreää sähköä ja kaukolämpöä.

Päästökompensaatio

 • Kompensoimme jäljelle jääviä päästöjä. Kompensaatio tehdään vasta tavoitekauden lopun lähestyessä, jos päästöjä ei ole saatu poistettua muilla toimenpiteitä.

Uusiutuvan energian ostaminen vaikuttaa positiivisesti suorien päästöjen hiilijalanjälkeen

Ostoenergia tarkoittaa scope 2:n ostetun energian suoria päästöjä, jotka tulevat sähköstä, lämmöstä ja jäähdytyksestä. Ostoenergian muuttaminen uusiutuvaksi on nopea toteuttaa ja kohtuullisen edullista. Toimenpiteellä on suuri vaikutus kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Uusiutuvan energian tuotantolaitoksessa tuotettu energia voidaan laskea päästöttömäksi energianlähteeksi.

Ostoenergian päästöjen vähentäminen on osa hiilineutraaliustavoitteitamme kiinteistöjen käytönaikaisten päästöjen osalta (scope 1 ja 2). Energiatehokkuustoimet ja oma energiantuotanto ovat kuitenkin ensisijaisesti käyttämämme keinot. Käymme yhtiöiden kanssa avointa vuoropuhelua siitä, kuinka paljon ja millaista energiaa kiinteistöt käyttävät ja mitä kestävämpiä vaihtoehtoja on tarjolla.

CASE: Valmet Automotive

Valmet Automotive ja uusiutuvan energian käyttö

Valmet Automotiven hyvin energiaintensiivinen teollinen toiminta kuluttaa suurimman osan Pontoksen portfolion energiasta. Valmet Automotiven päästövaikutus on kuitenkin huomattavasti pienempi, sillä yhtiö on panostanut hyvin voimakkaasti uusiutuvan energian käyttöön niin sähkön kuin kaukolämmön kulutuksessa. Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaan hankittu lämpö- ja sähköenergia on uusiutuvaa, minkä ansiosta tehtaan hiilijalanjälki portfoliossa on pieni.

CASE: SRV

SRV:n työmaat ovat päästöttömiä

Suomen suurimpiin rakennusliikkeisiin kuuluvan SRV:n strateginen tavoite on luoda elinkaariviisasta, kestävää ja hyvää arkea. Yhtiön työmaat ovat vuoden 2022 alusta saakka olleet päästöttömiä – ensimmäisenä rakennusalalla Suomessa.

Työmaiden päästöttömyyden periaatteita

 • Kaikki työmailla käytettävä sähkö on päästötöntä.
 • Kaikki työmailla käytettävä lämpö on päästötöntä. Toisin sanoen lämpö on maalämpöä tai hiilineutraalia kaukolämpöä. Tämä sisältää myös työmaan kuivatukseen sisältyvän lämmityksen.
 • Työkoneet toimivat biopolttoaineilla tai sähköllä. Erityisesti sähköllä toimivia työkoneita on vielä vähän markkinoilla.
 • Jos hiilineutraalia vaihtoehtoa ei ole saatavilla esimerkiksi kaasun osalta, tämä kompensoidaan istuttamalla puita entisille turvesoille, joissa hiilidioksidin sitominen on tehokkainta. Puiden istuttamisen on validoinut tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio Luonnonvarakeskus.

Kompensointi täydentää hiilineutraaliustoimenpiteitä

Päästöjen kompensointi tarkoittaa sitä, että aiheutettu ilmastohaitta kumotaan vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain toisaalla. Kompensointi on kuitenkin viimesijainen keino hiilineutraaliuden saavuttamisessa, joskin se on merkittävä osa hyvin energiaintensiivisten alojen matkaa.

Pontoksen toimintamallissa ei ole asetettu erillisiä kompensointitavoitteita, sillä hiilineutraaliustavoitteet painottuvat päästöjen välttämisen, minimoinnin ja ostoenergian toimenpiteisiin. Ainoastaan jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan, ellei niitä ole saatu muilla ensisijaisilla keinoilla poistettua.

Pontoksen ympäristöjohtaminen

Pontoksen ympäristöjohtaminen perustuu vahvaan ja aktiiviseen yhteistyöhön portfolioyhtiöiden kanssa

Aktiivisena ja pitkäjänteisenä omistajana Pontos osallistuu portfolioyhtiöidensä kehittämiseen. Tavoitteellinen ympäristöjohtaminen ja yhteistyö portfolioyhtiöiden kanssa onkin olennainen osa hiilineutraali kiinteistöportfolio 2030 -toimintamallia.

Ympäristöjohtamisen kokonaisuus koostuu useista rakennuspalikoista:

 • Konsernin selkeästä omasta näkemyksestä liittyen hiilineutraalius-tavoitteeseen, portfolion nykytilaan sekä asianmukaisten mittareiden käyttämiseen sekä seuraamiseen.
 • Portfolioyhtiöiden ja konsernin yhteisestä näkemyksestä hiilineutraalius-tavoitteisiin ja mittareihin liittyen.
 • Yhteisesti sovittuihin askelmerkkeihin ja säännölliseen yhteistyöhön konsernin ja portfolioyhtiöiden avainhenkilöiden välillä.
 • Konsernin tapauskohtaiseen ja joustavaan portfolioyhtiöiden neuvonantoon ympäristöasioissa.

Operatiivinen ja kunnianhimoinen työ yhtiöissä on myös tärkeää ympäristötavoitteisiin pääsemiseksi. Pontoksen portfolioyhtiöissä on erilaisia sisäisiä johtamismalleja toimintamallin jalkauttamiseksi. Lisää systemaattista työtä kuitenkin tarvitaan.

Pontoksen kaiken toiminnan ytimessä ovat kestävään aluekehitykseen liittyvät periaatteemme, jotka viitoittavat työtämme hiilineutraaliuden eteen – mutta myös sijoitustoimintaamme. Luonnonvarojen huomioinnin rinnalla haluamme edistää yhteisöllisyyttä, julkisen ja kevyen liikenteen saavutettavuutta ja näin ollen elintärkeän infrastruktuurin, uusien työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Jäikö kysyttävää?

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Onko sinulla ajatuksia ympäristövastuun edistämisestä tai teknologian hyödyntämisestä kiinteistöalalla? Keskustelemme asiasta mielellämme!

Tomula Päivi

Päivi Tomula

Kiinteistösijoitusjohtaja

+358 40 643 2809