Blogi

Strategiset kiintopisteet kantavat vaikeiden aikojen yli – pitkäjänteisyys taloudenhoidossa pitää katseen kirkkaana myös sumuisissa näkymissä

0
(0)

”Koronasta elpymistä varjosti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vuoden 2022 alussa. Kiihtynyt inflaatio ja monet vielä ennakoimattomat riskit saattavat aiheuttaa epävarmuutta sijoitusyhtiöiden talousosastoilla. Pitkäjänteisellä omistamisella, vahvalla strategisella fokuksella sekä allokaatiolla katse pysyy kirkkaana myös sumuisissa näkymissä. Merkityksen kokemus auttaa suuntaamaan energiaa toimenpiteisiin, joilla on vaikutusta”, kirjoittaa Pontoksen talousjohtaja Tom Järvi.

Vuoden 2022 alkua on etenkin euroalueella ja Pohjois-Amerikassa leimannut koronasta elpyminen. Kiihtynyt inflaatio on johtanut korkojen nousuun. Synkkiä pilviä taivaalle toi järkyttävä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, jolla on valtavan inhimillisen kärsimyksen lisäksi merkittävät vaikutukset talouteen.

Pontoksen talousjohtajana oma katseeni on maailmantilanteen turbulenssissa pysynyt tiukasti sijoitusportfoliomme riskinsietokyvyssä. Samalla olemme pohtineet toimia epävarmojen aikojen varalle.

Miten taloudenhoidon suuntaa voi kirkastaa ja vakauttaa epävarmuuksista huolimatta? Näen, että pitkäjänteisyys ja vahva fokus ovat avaintekijöitä talousjohtamisessa.

Pitkäjänteinen omistaminen luo vakautta talouteen ja toimintaan

Pitkäjänteisyys sijoitussalkussa auttaa pitämään katseen kirkkaana sumuisten suhdanteiden ohi. Huolellisesti mietityn strategian vaikutus korostuu.

Pontos on pitkäjänteinen omistaja, joten emme tee äkkinäisiä liikkeitä. Strategiset ydinteemamme kantavat suhdanteista huolimatta, vaikka toimintaympäristössä tapahtuisikin suunnitelmia hidastavia muutoksia.

Strategiaa säännöllisesti tarkastellessamme huomioimme toimintaympäristön muutokset ja kartoitamme salkkumme riskit. Tämän perusteella määrittelemme riskinhallinnan toimenpiteet. Hyvällä varautumisella voimme minimoida negatiivisia lopputulemia asioissa, joihin voimme vaikuttaa.

On myös tärkeää tunnistaa riski-tuottosuhde. Määrittelemme sen perusteella, onko sijoitus meille kiinnostava. Harkitut riskit ovat luonnollinen osa sijoitustoimintaa.

Allokaatio tasoittaa portfolion arvonkehitykseen liittyviä riskejä

Markkinaheilahteluihin varautumisen ja maltin säilyttämisen apuna toimii myös salkun allokaation tarkastelu.

Perheomisteisien sijoitusyhtiöiden portfolioiden allokaatio on usein hieman poikkeava johtuen yhtiön historiasta ja varallisuuden alkuperästä. Salkussa saattaa olla isoja allokaatiokeskittymiä johtuen siitä, että suvun tietyt omistukset saavat suuren painoarvon. Näin ollen varallisuuden hajauttamisen logiikka eri sijoituskohteisiin ei välttämättä toteudu optimaalisesti.

Eri sijoitusluokkiin laajentaminen kuitenkin pienentää riskiä, ja tämä on myös meidän periaatteemme. Juuremme ovat rakennus- ja kiinteistösijoitusliiketoiminnassa, mikä näkyy edelleen portfoliossamme. Suorien kiinteistösijoitustemme osuus on noin puolet. Lisäksi olemme Suomen suurimpiin kuuluvan rakennusliike SRV:n suurin omistaja.

Kiinteistöallokaatio tuo meille osittain inflaatiosuojaa, vakaata kassavirtaa sekä maltillisempaa arvon heilahtelua epävarmoina aikoina. Salkussamme olevissa kiinteistökehityskohteissa riski on suurempi. Näitä riskejä hallitsemme hyvällä suunnittelulla, seurannalla, keskinäisellä kommunikaatiolla sekä eri skenaarioiden mallintamisella.

Toinen merkittävä sijoitusluokkamme on pääomasijoitukset, joita teemme sekä suoraan että pääomasijoitusrahastojen kautta. Tämä omaisuusluokka on erittäin altis talouden heilahteluille. Riskiä pienentää hajauttaminen globaaleihin pääomasijoitusrahastoihin. Lisäksi olemme keskittyneet tunnettujen rahastomanagereiden suurimpiin buy—out rahastoihin. Niiden riski-tuotto-suhde tasapainottaa suorien pääomasijoitusten riskiä.

Näiden lisäksi portfoliossamme on likvidejä varoja ja arvopapereita. Kassavarat ovat tärkeä osa riskinhallintaa sumuisissa näkymissä.

Aktiivinen tarttuminen korkojen nousuun ja rahoitukseen voi olla oikea liike epävarmuuksien keskellä

Korkojen noususta on puhuttu jo toistakymmentä vuotta, mutta varsinaisesti se alkoi vasta hiljattain.

Pontos on vuosien saatossa varautunut korkoriskiin korkosuojauksilla, mutta olemme pitäneet suojausastetta matalimpana laskevien ja matalien korkojen aikana. Vuodenvaihteessa nostimme suojausastettamme.

Pyrimme pitämään oman velkaantuneisuutemme maltillisena.

Katse tulevaisuuteen ja strategiseen vaikuttavuuteen auttaa fokusoimaan tekemistä

Suhdanteiden vaihteluissa ja järkyttävien maailman tapahtumien keskellä on olennaista keskittyä myös asioihin, joihin voimme todella vaikuttaa.

Pontokselle näistä merkittävin on kaikelle toiminnalle olennainen ilmastoriski, minkä huomiointi on olennainen osa kestävään yritystoimintaan ja elinvoimaisiin kaupunkeihin painottuvaa strategiaamme. Koska kiinteistöt vastaavat suuresta osasta hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti, rakennetun ympäristön uudistaminen on keskeisessä roolissa maapallon kantokyvyn säilyttämisessä.

Rohkaisemme yhtiöitämme ja kiinteistöjämme ottamaan käyttöön uusia teknologioita, jotka paratavat tuottavuutta mutta myös vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Panostamme strategisesti yhä enemmän kiinteistöalan digitalisaatioon, joka on ollut ali-investoitu toimiala. Julkaisimme lisäksi hiljattain toimintamallin, joka tähtää kiinteistöportfoliomme hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.

Oma panoksemme rakennetun ympäristön uudistamiseen on kiintopisteemme tulevaisuudessa – ja se kantaa myös vaikeiden aikojen yli. Riskien ja uhkien tiedostaminen matkan varrella vie meitä turvallisemmin valitsemaamme suuntaan.

Tom Järvi
Talousjohtaja

Mitä pidit artikkelista?

Olemme pahoillamme, ettet pitänyt artikkelistamme.

Haluatko kertoa, miten voisimme parantaa artikkeleitamme jatkossa?

Haluatko kertoa, miten voisimme parantaa artikkeleitamme jatkossa?

Lisätietoja

Järvi Tom

Tom Järvi

Talousjohtaja

+358 40 5482357